اعضای کمیته اجرائی جشنواره

دکتر ابراهیم اکبرزاده

دکتر ابراهیم اکبرزاده

دبیر اجرایی جشنواره
دکتر ابراهیم اکبرزاده

دکتر ابراهیم اکبرزاده

دبیر اجرایی جشنواره

دکتر زهرا خیرالدین

دکتر زهرا خیرالدین

مشاور علمی جشنواره
دکتر زهرا خیرالدین

دکتر زهرا خیرالدین

مشاور علمی جشنواره

مهندس بتول واشقاني

مهندس بتول واشقاني

مهندس بتول واشقاني

مهندس بتول واشقاني

دكتر سهيل داريوشي

دكتر سهيل داريوشي

دكتر سهيل داريوشي

دكتر سهيل داريوشي

مهندس علی اکبری

مهندس علی اکبری

مسئول انفورماتیک
مهندس علی اکبری

مهندس علی اکبری

مسئول انفورماتیک

فاطمه فخاریان

فاطمه فخاریان

مسئول امور مالی
فاطمه فخاریان

فاطمه فخاریان

مسئول امور مالی