درج خبر برگزاری اولین جشنواره کسب و کار کامپوزیت ایران در خبرگزاری های کشور

درج خبر برگزاری اولین جشنواره کسب و کار کامپوزیت ایران در خبرگزاری های کشور

همزمان با اعلام فراخوان دریافت طرح های نوآورانه کسب و کار در حوزه کامپوزیت بسیاری از خبرگزاری های رسمی کشور نیز نسبت در درج خبر این جشنواره اقدام نمودند، از آن جمله به موارد زیر اشاره می شود:

خبرگزاری ایرنا:

http://www.irna.ir/fa/News/82502992/

 

خبرگزاری ایسنا:

http://www.isna.ir/news/96021609277/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%D9%88%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%BE%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%87

 

بنیاد ملی نخبگان

http://www.bmn.ir/fa-IR/News/News/73867/%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%BE%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF

 

خبرگزاری پلی نیوز:

اولین جشنواره کسب و کار کامپوزیت ایران برگزار میشود

پلی پارت:

جشنواره کسب و کار کامپوزیت ایران (ISC96)

 

 

arminaISC96

افزودن دیدگاه