كميته داوران اولين جشنواره كسب و كار كامپوزيت ايران

دكتر محمد حسین بهشتی

دكتر محمد حسین بهشتی

دبیر علمی جشنواره
دكتر محمد حسین بهشتی

دكتر محمد حسین بهشتی

دبیر علمی جشنواره

اعضای داوران منتخب از صنعت

نام و نام خانوادگی
محل فعالیت
دكتر ابراهيم اكبرزاده شرکت مهندسی پایدار ابتکار آرمینا
دكتر حمید رضا موحد شرکت صنایع شیمیایی فراپل جم
مهندس غلامی شرکت تولیدی و بازرگانی سازه مرکب
دكتر علیرضا خاوندی دانشگاه علم و صنعت و شرکت کامپوزیت آسیا
دكتر حميدرضا هاشمي شركت اچ بي كامپوزيت
مهندس علي فصيحي شركت تيوا پليمر
مهندس ايرج علاقه بند شركت چگاد
مهندس هدايت بازرگاني شركت كامپوزيت آسيا
مهندس شهماري شركت پيشرو مبتكر پيوند
آقای علي پيل زور شركت مشهد صدرا ي شرق

اعضای داوران دانشگاهی

نام و نام خانوادگی
محل فعالیت
دكتر مجتبی صدیقی دانشگاه صنعتي امير كبير، دانشكده مكانيك
دكتر محمد زمان کبیر دانشگاه صنعتي امير كبير، دانشكده عمران
دكتر مسعود اسفنده پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ايران، گروه كامپوزيت
دكتر سيد عليرضا ثابت پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ايران، گروه كامپوزيت
دكتر محمد حسین بهشتی پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ايران، گروه كامپوزيت
دكتر رضا مسلماني دانشگاه شهيد چمران اهواز
دكتر فتح‌اله طاهری بهروز دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشكده مكانيك
دكتر محمود مرآتیان دانشگاه صنعتی اصفهان
دكتر امیرحسین نوارچيان دانشگاه اصفهان
دكتر حسن عبدالله پور دانشگاه سمنان